Paslaugos

ATA knygelės

LPPARA išduoda ATA knygeles pagal valstybės deleguotąsias funkcijas.

ATA knygelė (ATA Carnet) – tarptautinis unifikuotas muitinės dokumentas, suteikiantis teisę be muitų laikinai įvežti į kitas šalis prekes (parodų ir mugių eksponatus, prekių pavyzdžius ir profesinę įrangą), atstojantis muitinės deklaraciją ir liudijantis, kad su juo gabenamoms prekėms taikoma tarptautinė garantija, o pažeidus nustatytąją ATA operacijos atlikimo tvarką, bus sumokėti už prekes nustatyti importo muitai ir mokesčiai.

ATA yra prancūziškų ir angliškų žodžių „Admission Temporaire/Temporary Admission (laikinas leidimas)“ santrumpa. Įsigijus ATA knygelę nebereikia mokėti muitų arba jų dydžių užstatų ir kitų importo mokesčių, forminti importo deklaracijų, šalyje, į kurią įvežamos prekės, bei tranzito deklaracijų tranzito šalyse.

ATA knygelė suteikia galimybę vienerių metų laikotarpy neribotą skaičių kartų vykti į šalis, esančias ATA garantijų sistemos grandinėje.

Norėdamas gauti ATA knygelę pareiškėjas pateikia Asociacijai:

 • Nustatytos formos paraišką.
  PARAIŠKA GAUTI ATA KNYGELĘ
  BENDRASIS PREKIŲ SĄRAŠAS
 • Garantiją/užstatą arba draudimo kompanijos laidavimo raštą (originalą);
 • Pareiškėjas už ATA knygelės išdavimą sumoka Asociacijai nustatyto dydžio mokestį. Įkainiai puslapio apačioje;
 • Įgaliotos valstybės institucijos leidimą, jeigu prekių išvežimui iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos taikomi draudimai ir apribojimai;
 • Įgaliojimus ir parašų pavyzdžius, atsakingų asmenų už ATA knygelės gavimą ir forminimą, patvirtintus administracijos vadovo parašu ir įmonės antspaudu;
 • Asociacija, gavusi aukščiau išvardytus dokumentus bei mokestį už knygelės išdavimą, išduoda sukomplektuotą ATA knygelę pareiškėjui.

Klauskite, mielai pagelbėsime. Tel. +370 5 261 21 02, el. p. info@chambers.lt

ATA knygelės dublikatas

Dublikatas gali būti išduodamas, jeigu anksčiau išduota ATA knygelė sunaikinta, prarasta ar pavogta ir Asociacijai pateiktas tai liudijantis dokumentas. ATA knygelės dublikatas išduodamas ta pačia tvarka kaip ir originalas, už jo išdavimą sumokama Asociacijos nustatyto dydžio įmoka.

Kaip ją naudoti?

ATA knygelė susideda iš viršelio, eksporto, importo, reeksporto, reimporto ir tranzito šaknelių bei jas atitinkančių atplėšiamųjų lakštų.

Paprastai kiekvienai šaliai skiriama du knygelės lakštai (vieną jų įformina ir pasiima muitinės pareigūnas, kai įvažiuojama į šios šalies muitų teritoriją, antrą – iš jos išvykstant), tačiau kai kuriose šalyse yra naudojami ir tranzito lakštai. Europos Bendrijos muitų teritorijai taip pat skiriami du lakštai.

Prekės gali būti įvežtos ir išvežtos per skirtingus sienos kirtimo punktus.

Turint ATA knygelę nereikia pildyti importo ar tranzito deklaracijų tos šalies kalba, palikti užstatų, muitinės įstaigos nemokamai vykdo visas operacijas, susijusias su ATA knygele ir pan.

Su ATA knygele galima vežti šias prekes:

 • profesinei veiklai reikalingus daiktus (įrangą bei prietaisus, naudojamus mašinoms, agregatams, transporto priemonėms montuoti, derinti, parengti eksploatacijai, tikrinti, prižiūrėti ir remontuoti ir pan.);
 • prekes, kurios bus demonstruojamos ar naudojamos parodose, mugėse, sporto varžybose ar panašiuose renginiuose;
 • prekių pavyzdžius ir kt.

ATA knygelė netaikoma:

 • greitai gendantiems produktams, prekėms, kurių vartojimas ribotas;
 • prekėms, kurių nenumatoma reeksportuoti iš laikinojo įvežimo valstybės;
 • prekėms, kurias numatoma perdirbti, remontuoti ar naudoti gamybos operacijoms;
 • transporto priemonėms;
 • pašto siuntoms;

Šalys, kuriose naudojama ATA knygelė

Šiuo metu ATA sistema taikoma 78 valstybėse.

SVARBU!

Kartu su ATA knygele (išskyrus atvejus, kai keleiviai gabena savo bagažą) muitinei turi būti pateikiamas transporto dokumentas (važtaraštis, CMR važtaraštis, SMGS važtaraštis, CIM važtaraštis, orlaivio važtaraštis (air waybill), laivo važtaraštis (konosamentas) arba kt.) ir asmens (ATA knygelės turėtojo) tapatybės dokumentas. Muitinės pareigūnai turi teisę reikalauti papildomai pateikti kitus dokumentus, pvz., sutartis, sąskaitas-proformas ir kt., jeigu jų reikia ATA knygelės turėtojo arba jo įgalioto atstovo pasirinktai muitinės procedūrai ar kitam muitinės sankcionuotam veiksmui įforminti.

Teisės aktai

ATA sistemos veikimo ir knygelių išdavimo tvarką reglamentuoja šie teisės aktai:

Lietuvos Respublikos 1997 11 25 įstatymas Nr.VIII-536 „Dėl laikinojo įvežimo konvencijos (Stambulo konvencijos) ratifikavimo” (“Valstybės žinios” Nr.117-2994);

Laikino įvežimo konvencija (Stambulo konvencija) (“V.Ž.” Nr.117- 3015);

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr.1B-963 „Dėl ATA knygelės pildymo ir naudojimo instrukcijos ir ATA knygelės muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999 04 21 nutarimas Nr. 454 “Dėl ATA knygelių išdavimo tvarkos patvirtinimo”.(“V.Ž.” 1999, Nr. 37-1132);

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 05 29 nutarimas Nr. 594 “Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 454 “Dėl ATA knygelių išdavimo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo” (“Valstybės žinios” 2012-06-01, Nr. 62-3120).

Kontaktai

ATA knygelių naudojimo ir išdavimo klausimais konsultuoja:

Tel. +370 5 261 21 02, el. p. info@chambers.lt

PARAIŠKA GAUTI ATA KNYGELĘ

BENDRASIS PREKIŲ SĄRAŠAS

 

Įkainiai

Prekių vertė Kaina užsakant daugiau nei 4 ATA knygeles per paskutinius 12 mėnesių laikotarpį nuo pirmosios ATA knygelės išdavimo datos ATA knygelės kaina
Iki 1500 Eur 125 155
Nuo 1501 Eur iki 3000 Eur 155 195
Nuo 3001 Eur iki 7000 Eur 135 210
Nuo 7001 Eur iki 15000 Eur 170 220
Nuo 15001 Eur iki 20000 Eur 175 230
Nuo 20001 Eur iki 30000 Eur 180 240
Nuo 30001 Eur iki 70000 Eur 340 450
Nuo 70001 Eur iki 150000 Eur 500 650
Nuo 150001 Eur iki 300000 Eur 650 830
Jei vežamų prekių vertė didesnė kaip 300000 Eur, už kiekvieną papildomą 30000 Eur papildomas mokestis 25 30
Už kiekvieną papildomą ir tranzito valstybę 40 50

1. Už išdavimo skubotumą: 48 valandų laikotarpiu, darbo dienomis, išdavimo įkainis didinamas 100 %.
2. Už išdavimo skubotumą: 24 valandų laikotarpiu, darbo dienomis, išdavimo įkainis didinamas 150 %.
3. ATA knygelės gaminimo ar naudojimo atšaukimas 60 % įmokėtos sumos už ATA knygelę.

Mediacija

Mediacija

Mediacijos tikslas – rasti sprendimą ginčo šalims taikiai sureguliuoti ginčą lėmusią situaciją nepradedant teisminio proceso.

LPPARA konsultuoja mediacijos klausimais ir interesantams gali rekomenduoti profesionalius mediacijos partnerius.

Atstovavimas

Viena svarbiausių LPPARA funkcijų yra atstovauti regioniniams Rūmams (taigi ir jų nariams) bendradarbiaujant su valstybės, valdžios ir valdymo institucijomis Lietuvoje, taip pat su užsienio šalių ūkio subjektais ir valstybės institucijomis.

LPPARA ir regioninių Rūmų deleguoti atstovai dirba nacionalinio ir regioninio lygmens partnerysčių tarybose (Trišalė taryba, Smulkaus ir vidutinio verslo taryba), darbo grupėse, komisijose, valdymo organuose (VšĮ „Versli Lietuva“ ir kt.).

LPPARA ir regioninių Rūmų atstovai ar deleguoti atstovai taip pat dirba įvairiose regioninėse ir nacionalinėse darbo grupėse, komisijose, valdybose ir tarybose.

Susipažinti su LPPARA atstovavimo registru galite čia.

Regioninių Rūmų paslaugos

Pagal įmonės ar veiklos registracijos adresą regioniniai Rūmai teikia šias paslaugas:

Pažymų išdavimas. Force Majeure – pažyma apie nenugalimos jėgos aplinkybes, atleidžianti nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą;

Sertifikatų išdavimas. Nelengvatinės prekių kilmės sertifikatai, liudijantys prekių kilmę, skirti eksportui į trečiąsias šalis, jei to reikalauja muitinė. Dirbama pagal Tarptautinių Prekybos Rūmų taisykles;

Dokumentų autentiškumo tvirtinimas.

LPPARA interesantus gali konsultuoti ir sujungti su atitinkamais šias paslaugas teikiančiais regioniniais Rūmais.