Prezidiumas

LPPARA prezidiumas – kolegialus Asociacijos valdymo organas, renkamas 4 metų kadencijai. Pagal LPPARA įstatus, prezidiumui pirmininkauja Asociacijos prezidentas.

Prezidiumas priima sprendimus strateginiais Asociacijos veiklos klausimais, kurie pateikia solidarią nuomonę Asociacijos vardu:

– tvirtina Asociacijos veiklos strategiją;

– renka ir atšaukia Asociacijos prezidentą;

– Asociacijos prezidento teikimu skiria ir atleidžia iš pareigų Asociacijos generalinį direktorių, kontroliuoja jo veiklą;

– priima sprendimus Asociacijai tapti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;

– steigia ir likviduoja Asociacijos komitetus, tarybas bei visuomenines patariamąsias institucijas;

– tvirtina Asociacijos sudaromas tarptautines bendradarbiavimo sutartis;

– atlieka kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

Asociacijos prezidiumo posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per 4 (keturis) mėnesius.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidiumą sudaro Asociacijos prezidentas, Rūmų prezidentai ir generaliniai direktoriai. LPPARA prezidiumą sudaro:

LPPARA

L.e.p. asociacijos prezidentas
Sigitas Gailiūnas

Kaunas

Kauno PPAR prezidentas
Zigmantas Dargevičius

Kauno PPAR generalinė direktorė
Olga Grigienė

Klaipėda

Klaipėdos PPAR prezidentas
Vladas Pleskovas

Klaipėdos PPAR generalinis direktorius
Viktoras Krolis

Šiauliai

Šiaulių PPAR prezidentas
Vytis Lembutis

Šiaulių PPAR generalinis direktorius
Alfredas Jonuška

Panevėžys

Panevėžio PPAR prezidentas
Sigitas Gailiūnas

Panevėžio PPAR generalinis direktorius
Visvaldas Matkevičius