Veikla

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA) yra 1996 m. įsteigta nevyriausybinė ne pelno organizacija, nuo 2024 m. sausio 18 d. vienijanti ir atstovaujanti regioniniams prekybos, pramonės ir amatų rūmams Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bei apie 2000 jų narių.

Pagrindinis LPPARA tikslas yra atstovauti verslo interesams gerinant aplinką verslo plėtrai, eksportui, investicijoms ir visuomenės gerovei. LPPARA teikia pasiūlymus verslo aplinkos gerinimui, konsoliduotą poziciją teisėkūroje, vertina valdžios sprendimus, dalyvauja ir kuria darbo grupes, apvalaus stalo diskusijas. LPPARA ir regioninių Rūmų deleguoti atstovai dirba nacionalinio ir regioninio lygmens partnerysčių tarybose (Trišalė taryba, Smulkaus ir vidutinio verslo taryba), darbo grupėse, komisijose, valdymo organuose (Inovacijų agentūra ir kt.).

Pagrindinės Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos funkcijos yra:

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, kuriuos vienija ir kuriems atstovauja LPPARA, yra nevyriausybinės ne pelno verslo savivaldos organizacijos, atstovaujančios savo narių interesams, teikiančios jiems reikalingas paslaugas ir efektyviai veikiančios tarptautinėje pramonės ir prekybos rūmų sistemoje. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai veikia pagal 1995 m. priimtą įstatymą ir yra vienintelė verslo savivaldos organizacija, veikianti pagal atskirą įstatymą. Pagal jo nuostatas narystė rūmuose yra savanoriška.

Regioniniai Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai iš viso vienija, atstovauja ir teikia paslaugas apie 2000 narių – stambių, vidutinių ir smulkių įmonių ir asociacijų, veikiančių gamybos, pramonės, prekybos, logistikos ir kituose ekonomikos sektoriuose.

LPPARA taip pat yra Nuolatinės arbitražo institucijos „Vilniaus komercinio arbitražo teismas“, VšĮ „Baltic Management Institute“ (BMI), Asociacijos „GS1 Lithuania“ ir Nacionalinės regionų plėtros agentūros steigėja ir narė.

LPPARA taip pat yra Lietuvos Verslo moterų tinklo steigėja ir koordinatorė. Lietuvos Verslo moterų tinklo pagrindiniai tikslai – padėti moterims sėkmingai pradėti verslą, skatinti moterų verslo plėtros iniciatyvas, apsikeitimą patirtimi ir informacija.

LPPARA veikia asociacijos iniciatyva sukurtos ir iš Regioninių Rūmų atstovų/ekspertų sudarytos komisijos bei darbo grupės, kurių tikslas – diskutuoti specifiniais veiklos klausimais, dalinamasi žiniomis ir patirtimi, teikiami konsoliduoti specifinės srities pasiūlymai teisėkūros klausimais.

Šiuo metu prie LPPARA veikia:

  • Finansų komitetas
  • Eksporto komitetas
  • Aplinkos apsaugos komitetas
  • Prekių kilmės sertifikatų ekspertų darbo grupė
  • Darbo grupė profesinio mokymo ir pameistrystės klausimais

Dokumentai:

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymas

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatai